Truckutbildning

Kursinnehåll: Kursen omfattar såväl fackteoretisk del med skriftligt slutprov som praktiska övningar med tillhörande uppkörning.

Ur kursinnehållet:

1. Trucktyper
2. Truckens konstruktion
3. Ergonomi
4. Truckens arbetssätt
5. Daglig tillsyn
6. Material- och godshantering
7. Trafiklagstiftning
8. Arbetarskydd och interna regler

Vad säger lagen?Arbetsmiljölagen 3 kap, 3§ och AFS 1993:3

TLP10_Illustration_kategori_A_DTruckar:
”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrives och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Han skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet.”

”Lämplig utbildning (för truckföraren) är sådan som följer av central skolmyndighet eller arbetsmarknadens parter fastställd läroplan.”

Ladda hem körtillstånd:

Utbildningen gäller även i Norge vilket gör det lättare att få jobb där!