Utbildning för traversförare & lastkopplare

Kurstid

Kursen omfattar i 1-2 dagar beroende på deltagarnas förkunskaper.

Syfte / mål

Målet med utbildningen är att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt självständigt ska kunna arbeta med lyftanordningar och lyftredskap.

Deltagaren ska också på ett säkert och ekonomiskt sätt förebygga skador på människor, maskiner och last.Utbildningen ger både kranförare och lastkopplare den teoretiska och praktiska utbildning som behövs för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Kursinnehåll

Travers & Säkra lyft, traversutbildning

1. Aktuella lagar och föreskrifter
2. Roller och ansvar vid lyftarbete
3. Personlig skyddsutrustning
4. Daglig tillsyn
5. Lyftinrättningar
6. Säkerhets- och skyddsföreskrifter
7. Lyftredskap, dimensions- och belastningstabeller
8. Kassationsnormer
9. Koppling av last, provlyft, manöverdon, skyltar och symboler
10. Kontroll av högsta belastning, lastens vikt, redskapets lastförmåga
11. Upphäva svängning genom körning
12. Körning efter signal från signalman
13. Lossa last
14. Fysiska krafter som påverkar godset

Konsekvenser vid olyckor

Deltagaren får också information om gällande föreskrifter vid

personlyft med kran och vad som gäller vid besiktning, revisionsbesiktning, fortlöpande tillsyn och funktionskontroll av lyftinrättningen.

Genomförande

Kurstiden fördelas mellan en fackteoretisk del med skriftligt slutprov
och praktiska övningar.

Vad säger lagen?

AFS 2006:6 §29 Användning av lyftanordningar och lyftredskap: ”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”

Ladda hem körtillstånd:

Utbildningen gäller även i Norge vilket gör det lättare att få jobb där!