Repetionsutbildning för truckförare

Kurstid

4 timmar per grupp med max 15 deltagare

Tidsåtgången kan variera uppåt eller nedåt beroende på det enskilda företagets situation och önskemål. För att komplettera repetitionsutbildningen kan en riktad skyddsrond eller en modifierad riskanalys genomföras.

Syfte / mål

Kursen riktar sig till medarbetare som tidigare genomgått truckförarutbildning. Syftet med denna repetitionsutbildning är att säkerställa truckförarens kompetensnivå och att hålla honom/henne informerad om såväl företagets som myndigheternas krav på att materialhanteringen utförs på ett såväl ekonomiskt som säkert sätt.

Kursinnehåll

Truckkort, efter 5 år är det dags för repetitionsutbildning för truckförare

1. Praktisk körkontroll
2. Daglig tillsyn och batterivård
3. Tillbudsrapportering
4. Säkerhet / undvikande av skador
5. Truckens arbetssätt
6. Gällande säkerhetsbestämmelser
7. Det straffrättsliga ansvaret
8. Orientering om AFS:s föreskrifter

Vad säger lagen?

AFS 2006:5 ANVÄNDNING AV TRUCKAR: ”En truck får bara användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. ”Repetitions- och fortbildningskurser är viktiga för att upprätthålla en säker truckanvändning. Det kan t ex vara nödvändigt med en fortbildningskurs vid större förändringar i arbetet. Repetitions- och fortbildningskursen ger också möjligheter till attitydpåverkan när det gäller truckhantering, riskmedvetenhet och vilja att följa uppställda regler.”

”Arbetsförhållandena skall undersökas och risker bedömas när truckar skall användas.”

Ladda hem körtillstånd:

Utbildningen gäller även i Norge vilket gör det lättare att få jobb där!