Liftutbildning & mobila arbetsplattformar

Kurstid

1 dag

Syfte / mål

Liftutbildningens syfte är att utbilda användare av lift / mobila arbetsplattformar till säkra och ekonomiska förare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat utfärdas kursintyg. Utbildningen gäller i 5 år. Vi håller även utbildning för att förnya behörigheten.

Kursinnehåll

Kursen består av lika delar teori och praktiska övningar och följer den läroplan, LLP, som fastställts av Liftläroplanens Utbildningsråd. Kurstid 1 dag vid max 15 deltagare.

  • Arbetsmiljölagen
  • Olika typer av arbetsplattformar
  • Konstruktion
  • Skötsel och daglig tillsyn
  • Arbetssätt
  • Säkerhetsbestämmelser
  • Vad säger lagen?

Arbetsmiljölagen 3 kap 3 §: ”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrives och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Han skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet.” Svensk Standard IKH SS 767 91 01: samt SS-ISO 18878:2013 ”För manövrering av mobilplattform får anlitas endast personal som fyllt 18 år och som har erforderlig kännedom om mobilplattformens mekaniska och elektriska utrustning samt är väl förtrogna med dess manövrering och skötsel, gällande föreskrifter och instruktioner.”

truckradetKarlskrona Truckutbildning är auktoriserat av Liftutbildningsrådet. Våra liftutbildningar följer LLP framtagen av Arbetsmiljöverket samt den internationella standarden ISO 18878:2013 läroplan av mobila arbetsplattformar.

Ladda hem körtillstånd:

Utbildningen gäller även i Norge vilket gör det lättare att få jobb där!